شرکت آتیلا همراه آیهان با توجه به ارزش های هلدینگ تهران پخش به عنوان شرکت مادر و سهامدار اصلی ، ارکان فعالیت های خود را همواره بر پایه ارزش های ذیل بنا نهاده است :

صداقت ، امانت داری ، رعایت موازین و اصول اخلاق و فرهنگ ایرانی مسئولیت پذیری در قبال مشتریان و احترام به آنها